Priser – Sanne Gramkow 2024

Priser – fysiske forløb

Disse priser er gældende pr. 1. januar 2024.

Priseksempel:

Et besøg/rådgivningsforløb pr. uge:

 • 1,5 time hos familien.
 • Terapi/rådgivning/eksponering.
 • Praktiske opgaver.
 • Journal/dagbogsprogram.

I ydelsen er desuden inkluderet:

 • Opstartsmøde.
 • Status efter 3 måneder/6 måneder.
 • Kontakt med sagsbehandler, kommune, skole og øvrige samarbejdspartnere.
 • Journal/dagbogsprogram.
 • Ved træning og eksponering er udgifter til aktiviteter indeholdt i ydelsen

Pris pr. måned: 8.580 kr. 
Transport fra Holbæk 525 kr. pr. time.

 

To besøg/rådgivningsforløb pr. uge:

Priseksempel:

 • 3 timer hos familien.
 • Terapi/rådgivning/eksponering.
 • Praktiske opgaver.
 • Journal/dagbogsprogram

I ydelsen er desuden inkluderet:

 • Opstartsmøde.
 • Status efter 3 måneder/6 måneder.
 • Kontakt med sagsbehandler, kommune, skole og øvrige samarbejdspartnere.
 • Journal/dagbogsprogram.
 • Ved træning og eksponering er udgifter til aktiviteter indeholdt i ydelsen

Pris pr. måned: 16.580 kr. 
Transport fra Holbæk 525 kr. pr. time.

Enkelte timekøb:

Der kan tilkøbes timer der kan bruges oveni rådgivningsbesøget.
Der kan minimum købes 2 timer pr. rådgivningsbesøg.
Timepris er her 900 kr. pr. time. Transport 525 kr. pr. time.


OBS:

Ved akutte sager samt søndage og helligdage pålægges 50%. Ved broafgifter pålægges afgiften til kørsel.

 

Priser – online forløb

Disse priser er gældende pr. 1. januar 2024.

3 måneders forløb:

Tilbuddet indeholder:

 • Opstartsmøde sker i familiens hjem, hos kommunen eller online. 
 • 10 rådgivningsforløb online i perioden.
 • Familien har mulighed for løbende kontakt under hele forløbet.
 • Afsluttende møde i hjemmet, hos kommunen eller online.
 • Skriftlig 3 måneders status til sagsbehandler/kommune.
 • Mulighed for tilkøb af flere rådgivningsforløb.

Pris pr måned: 6500 kr.

 

6 måneders forløb:

Tilbuddet indeholder:

 • Opstartsmøde sker i familiens hjem, hos kommunen eller online. 
 • 20 rådgivningsforløb online i perioden.
 • Familien har mulighed for løbende kontakt under hele forløbet.
 • Mulighed for 2 fysiske rådgivningsforløb i hjemmet. Transport afgift tillægges. 
 • Afsluttende møde i hjemmet, hos kommunen eller online.
 • Skriftlig 6 måneders status til sagsbehandler/kommune.

Pris pr måned: 11.999 kr.

 

 

Vi tilbyder familiebehandling efter servicelovens §11 samt § 52, 3 stk. 2,3,6,9

Serviceloven § 11

Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Stk. 2. 

Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.

Stk. 3. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:

  1. 1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.
  2. 2) Netværks- eller samtalegrupper.
  3. 3) Rådgivning om familieplanlægning.
  4. 4)Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.

Stk. 4. 

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når kommunalbestyrelsen vurderer, at støtte efter nr. 1 og 2 kan imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte. Der kan ydes økonomisk støtte til:

   1. 1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. stk. 3, nr. 1.

2) Udgifter i forbindelse med prævention.

Stk. 5. 

Støtte efter stk. 4, nr. 1, er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

Stk. 6. 

Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af støtte efter 1. pkt. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Stk. 8. 

Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Stk. 9. 

Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen.

Serviceloven § 52, 3 stk. 2

Vi tilbyder praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Familiebehandling hvor familiebehandler støtter familien med, at skabe faste trygge rammer, så forældrene kan støtte deres barn til at komme i en positiv udvikling.

Serviceloven § 52, 3 stk. 3

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer, her er mulighed for terapeutiske forløb.

Serviceloven § 52, 3 stk 6

Kontaktperson, mentor for hele familien, barnet eller den unge.

Serviceloven § 52, 3 stk. 9

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning og praktisk pædagogisk støtte

Copyright / All rights reserved www.sannegramkow.dk